Ankieta kosmetyczna

ANKIETA KOSMETYCZNA

Ankieta zostanie wykorzystana wyłącznie do celów statystycznych. Żadne z uzyskanych za jej pośrednictwem danych nie zostaną przekazane osobom / podmiotom trzecim. Osoba, która wypełni ankietę otrzyma roczną prenumeratę art of BEAUTY, która w formacie pdf będzie co kwartał przesyłana na podany w ankiecie adres e-mail.

2. Proszę zaznaczyć, które z usług poniżej są świadczone przez salon

2.1. Kosmetyka

2.2. Zabiegi na urządzeniach

2.3. Medycyna estetyczna

2.4. SPA (dotyczy specyficznych zabiegów opartych o produkty, urządzenia i filozofię SPA, różniących się od standardowej oferty salonu)

2.5. Solarium

2.6. Szkolenia dla profesjonalistów (zabiegi, produkty, inne)

2.7. Doradztwo dla klienta (pielęgnacja, makijaż, inne)

2.8. Dobór i odsprzedaż kosmetyków w salonie

2.9. Sklep on-line

2.10. Inne

3. Proszę wskazać, czy salon:

10. Proszę wskazać, jak często przeprowadza się remont salonu (malowanie, nowy wystrój, wymiana mebli)?

11. Proszę wskazać, jakiego rzędu inwestycje zostały poczynione dotychczas w salonie:

12. Proszę zaznaczyć, które z wymienionych urządzeń do wykonywania zabiegów posiada salon:

13. Proszę zaznaczyć, które z wymienionych urządzeń do wykonywania zabiegów salon zamierza zakupić:

14. Proszę wskazać, czy salon korzysta z oprogramowania do zarządzania:

15. Czy salon posiada program lojalnościowy dla stałych klientów?

Prosze podać liczbę %

Prosze podać liczbę %

Prosze podać jakie działania

22. Proszę zaznaczyć typy najpopularniejszych obecnie zabiegów/usług, które oferuje salon dla każdej ze świadczonych usług:

22.1. Kosmetyka

22.2. Medycyna estetyczna

22.3. SPA (dotyczy specyficznych zabiegów opartych produkty i o filozofię SPA, różniących się od standardowej oferty salonu)

23. Proszę zaznaczyć rodzaje i przedział cenowy zabiegów oferowanych w salonie:

23. Kosmetyka

23.1. Pielęgnacja twarzy – można wybrać dowolną liczbą zabiegów

Proszę podać nazwy innych zabiegów pielęgnacji twarzy niż wymienione powyżej oraz zakresy cen...

23.2. Pielęgnacja ciała - można wybrać dowolną liczbą zabiegów

24. Masaże - można wybrać dowolną liczbą zabiegów

Proszę wymienić inne rodzaje masaży niż wymienione powyżej oraz przedziały cenowe...

25. Depilacja - można wybrać dowolną liczbą zabiegów

26. Pielęgnacja i stylizacja oczu

27. Pielęgnacja i stylizacja dłoni i stóp (manicure i pedicure)

28. Pedicure

29. Zabiegi na urządzeniach

Proszę podać jakie inne zabiegi na urządzeniach są wykonywane oprócz podanych powyżej oraz zakresy cenowe...

30. Medycyna estetyczna

Prosze podać o ile %

37. Proszę wskazać, czy Państwa salon dotyka problem sezonowości sprzedaży

Prosze podać z jakich innych marek oprócz wymienionych powyżej korzystacie Państwo w salonie

Można wpisać kilka marek

Można wpisać kilka marek

Można wpisać kilka marek

Proszę podać jakie inne powody kierują Państwem przy wyborze marek oprócz wymienonych powyżej

Jakie inne sposoby oprócz wymienionych powyżej...

Jakie inne czasopisma oprócz wymienionych powyżej...

Jakie inne czasopisma oprócz wymienionych powyżej...

Jakie inne treści oprócz wymienionych powyżej...

Jakie inne portale oprócz wymienionych powyżej...

Proszę podać w jakich...

Jakie inne formy spotkań branżowych oprócz wymienionych powyżej...

Proszę podać...


Obowiązek informacyjny RODO. Przyjmuję do wiadomości że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego zlecenie przez Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313061 oraz posiadająca nr REGON: 141559330. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów art 23 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane. Dane firmy (nazwa firmy, adres, nip) będą przechowywane zgodnie z ustawą o rachunkowści. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, poniżej przekazujemy Pani/Panu poniższe podstawowe oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów przez Beauty Business Partner Sp. z o.o. w związku z zawarciem umów/ zleceń. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313061 posiadającą następujące numery identyfikacyjne: NIP 9522055186 oraz REGON 141559330, Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: realizować zawartą umowę/ zlecenie Okres przechowywania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania ww. umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odbiorcy Twoich danych osobowych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT/ kurierom/ firmie realizującej skład naszych czasopism Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Kategorie danych Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, email, telefon, stanowisko, nazwa firmy, nip  Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami : e.cesarz@esteticapolska.pl Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej oraz korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, SMS). Administratorem Danych Osobowych jest spółka Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313061 oraz posiadająca nr REGON: 141559330. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane.